KONKURS na biznes plan – Młodzi w Łodzi !

W tym roku nasza firma ponownie wspiera konkurs „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes” !

Wszystkie zainteresowane osoby w wieku od 18 do 35 roku życia zachęcamy do udziału
w rywalizacji podczas tegorocznej edycji.


Konkurs realizowany jest w trzech etapach od 16 marca do 22 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia 2015 !


Szczegółowe informacje: www.mlodziwlodzi.pl

banner_facebook_614x277

Interreg Europa Środkowa

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa !

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty z zakresu innowacji, strategii niskoemisyjnych, zasobów naturalnych i kulturowych oraz na rzecz poprawy powiązań transportowych.

Nabór jest dwuetapowy.

Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu potrwa do 13 kwietnia 2015.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów.

 

Więcej informacji: www.europasrodkowa.gov.pl

 

Uwaga! Ogłoszono nabór do ASOS!

Do 2 lutego 2015 potrwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.

Kto może złożyć wniosek:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji zadań: od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2015 r.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Wymagany wkład własny:
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach programu są zobowiązane
do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania).
Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Programy Operacyjne dla 7 województw przyjęte przez Komisję Europejską!

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne dla 7 polskich województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego
i wielkopolskiego.

Do wykorzystania w latach 2015-2020 będzie około 16,7 mld euro.

Co to oznacza w praktyce? Jesteśmy coraz bliżej ogłoszenia terminów pierwszych naborów wniosków. Niestety, jeszcze kilka miesięcy potrwa opracowanie szczegółowej dokumentacji poszczególnych priorytetów.

*  *  *

Województwo łódzkie –  do wykorzystania będzie 2,65 mld euro.

Dotacje będą przeznaczone na badania i rozwój, zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych do ponad 20%, podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii, poprawę dostępności połączeń internetowych w regionie, a także wsparcie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. W ramach programu powstanie ponad 4800 nowych miejsc w żłobkach i 2600 miejsc w przedszkolach. Wsparcie otrzyma również ponad 28000 osób zagrożonych ubóstwem.

Pierwszy program regionalny na lata 2014-2020 już zatwierdzony!

Pierwszy program regionalny już zatwierdzony! Gratulacje dla Śląska! Czekamy na Łódź!

http://rpo.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1418915293&art=1&id_m=1&kat&katrodzic

W woj.warmińsko-mazurskim trwa nabór wniosków na inwestycje

warmia_mazury-logo-rgb

Do 7 listopada w woj. warmińsko-mazurskim potrwa nabór wniosków w ramach działania 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne w zakresie innowacji i nowych technologii dla mikro przedsiębiorstw i sektora MŚP”

Informacje o naborze:

 • Termin naboru wniosków: do 7 listopada 2014
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
 • Wsparcie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość dofinansowania: 50 000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN
 • Planowany termin rozstrzygnięcia: marzec 2015
 • Okres realizacji projektu: 30 czerwca 2015

 

Rodzaje projektów:

Dotacje na zwiększenie konkurencyjności poprzez adaptację infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie prowadzące do zmian produktowych, organizacyjnych i procesowych.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:

 • Związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury ochrony środowiska
 • Realizowane na terenach wiejskich przez mikroprzedsiębiorców
 • Z zakresu hotelarstwa, gastronomii
 • Dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji elektrowni wiatrowych

II Międzynarodowe Forum Innowacji w Gliwicach

19 września, uczestniczyliśmy w II Międzynarodowym Forum Innowacji, które odbyło się na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Spotkanie zostało zorganizowane przez miasto Gliwice w ramach projektu „Nowe technologie – nowe horyzonty” i okazało się być świetną okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami sektora publicznego, świata biznesu oraz nauki na temat pobudzania gospodarki poprzez wdrażanie innowacji.

 gliwice

Podczas forum eksperci reprezentujący m.in. polskie przedsiębiorstwa i światowe koncerny IT oraz europejskie i azjatyckie uczelnie wyższe, zastanawiali się, jakie czynniki warunkują sukces w dziedzinie innowacji. Poruszono temat kształtowania w Polsce innowacyjnej gospodarki, roli naszego systemu edukacji, kreatywności jednostki i roli instytucjonalnych mechanizmów w procesie wspierania innowacyjnych pomysłów.

***

Prelegentami byli m.in. prof. Tadeusz Baczko z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; Michał Turczyk, dyrektor w Zespole R&D and Governmental Incentives, Deloitte; prof. Jan Kosmol, Prezes Technoparku Gliwce; Tomasz Szczęsny, autor koncepcji i książki „Strategia 2w1”; Bartosz Krzemiński, prezes zarządu, Newag Gliwice; Krzysztof Kuliński, prezes i współzałożyciel, Research and Engeneering Centre; Jarosław Czaja, założyciel, Future Processing oraz gospodarze spotkania – Prezydent Zygmunt Frankiewicz oraz jego zastępca Adam Neumann.

***

Dyskusja była bardzo ożywiona. Jednym z bardziej istotnych tematów okazała się konieczność udrożnienia przepływu zasobów i wiedzy między uczelniami a biznesem. Rozmówcy zastanawiali się także czym powinien odznaczać się współczesny naukowiec/badacz/twórca innowacji oraz szukali odpowiedzi na pytania dotyczące rozsądnego finansowania inwestycji w nowe technologie.

Zagraniczni goście: Marko Torkkeli z Singapore Management University, Paul Clarke, właściciel, Equity & Grant, Leonid Chechurin z Lappeenranta University of Technology, wspólnie zastanawiali się jakie czynniki warunkują sukces w dziedzinie innowacji.

„Wierzymy, że tylko skonfrontowanie stanowisk przedstawicieli biznesu, nauki i administracji może wnieść powiew świeżości w dyskusję na temat efektywnego wdrażania rozwiązań opartych na wiedzy” – uznał Luk Palmen, prezes InnoCo ( jeden z gości Forum).

ARiMR – nabór wniosków na inwestycje !

Dobra wiadomość dla firm prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa ryb i obrotu produktami rybołówstwa!

W terminie 13-17 października w całym kraju można składać wnioski o refundację poniesionych

po 11.09.2009 nakładów inwestycyjnych.

Maksymalna wartość dofinansowania: 10 mln PLN

 po_ryby

PROJECT DOCTOR

Twoja firma realizuje projekt, z którym ciągle są problemy?

Zbliża się rozliczenie i nie wszystko idzie zgodnie z planem?

Rozliczanie projektu ciągnie się w nieskończoność?

Skorzystaj z usługi: Project Doctor!

doctor

Nasza usługa obejmuje:

 • Diagnozę (określenie realnych problemów i ich konsekwencji)
 • Plan Ratunkowy  (określenie koniecznych do podjęcia działań)
 • Leczenie (wdrożenie wybranych działań z Planu Ratunkowego)

 Nasze wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie (procentowo od uratowanej kwoty dotacji)

 O nas:

 • Od 2007 roku pozyskaliśmy pond 100 mln PLN dofinansowania
 • Wartość wszystkich przygotowanych i zarządzanych przez nas projektów przekracza kwotę 150 mln PLN
 • Zrealizowaliśmy dotychczas ponad 60 projektów – wszystkie zostały zakończone i rozliczone

Innovation Norway

Miło nam poinformować, iż przygotowany przez nas wniosek do programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii”, znalazł się na tzw. „krótkiej liście”.

Liczymy, że wizyta przedstawicieli z Innovation Norway będzie tylko formalnością i że projekt uzyska dofinansowanie :)

Print