Szybka Ścieżka w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Już niedługo kolejny nabór w ramach działania Szybka Ścieżka w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju!

Nabór przeznaczony jest dla małych i średnich firm. Dzięki wsparciu działań badawczo rozwojowych, projekty powinny zakończyć się wdrożeniem nowych technologii i produktów na rynek. Minimalna kwota projektu to 2 mln PLN, a maksymalny poziom dofinansowania to 80%. Nabór potrwa do końca 2016 roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to zachęcamy do kontaktu.

Dodatkowe informacje: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-111/

Kolejna szansa na preferencyjną pożyczkę!

Właśnie ogłoszono otwarcie kolejnego naboru na pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem w ramach inicjatywy JEREMIE.

Dla kogo: małe i średnie firmy

Gdzie: woj. łódzkie

Na co: zakup samochodu, budowa, remont, adaptacja i wyposażenie lokalu/budynku, zakupy środków trwałych

Ile: do 300 000 PLN

Oprocentowanie: od 1% w skali roku

Okres: do 5 lat

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.jeremie-dla-przedsiebiorczych_nn5985

Dotacje w 2015 roku dla firm z woj. łódzkiego

Czas oczekiwania na nowe rozdanie funduszy powoli zbliża się do końca.

Już w IV kwartale 2015 planowane są długo oczekiwane nabory dla firm.

Przedstawiamy zatem pierwsze informacje dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego w zakresie projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Kolejne nabory już w I i II kwartale 2016!

dotacje_lodzkie

WIGOR dla seniorów!

Właśnie ruszył rządowy program SENIOR – WIGOR.

„Połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego – tak w skrócie można opisać dzienny dom Senior-WIGOR. Do końca roku ma powstać ok. 100 takich miejsc. Od dziś gminy mogą starać się o środki na ich utworzenie.”

Oferty można składać od 8 czerwca do 30 czerwca 2015r.

Jednostki samorządu terytorialnego, które będą aplikowały o dotację muszą posiadać własny wkład finansowy w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitego kosztu.

Projekty będą realizowane na podstawie umów jednorocznych od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2015r.

Więcej informacji: Program Senior-WIGOR

senior_wigor_www

KONKURS na biznes plan – Młodzi w Łodzi !

W tym roku nasza firma ponownie wspiera konkurs „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes” !

Wszystkie zainteresowane osoby w wieku od 18 do 35 roku życia zachęcamy do udziału
w rywalizacji podczas tegorocznej edycji.


Konkurs realizowany jest w trzech etapach od 16 marca do 22 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia 2015 !


Szczegółowe informacje: www.mlodziwlodzi.pl

banner_facebook_614x277

Interreg Europa Środkowa

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa !

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty z zakresu innowacji, strategii niskoemisyjnych, zasobów naturalnych i kulturowych oraz na rzecz poprawy powiązań transportowych.

Nabór jest dwuetapowy.

Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu potrwa do 13 kwietnia 2015.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów z trzech różnych krajów.

 

Więcej informacji: www.europasrodkowa.gov.pl

 

Uwaga! Ogłoszono nabór do ASOS!

Do 2 lutego 2015 potrwa nabór wniosków w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015.

Kto może złożyć wniosek:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwana dalej UDPP,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin realizacji zadań: od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2015 r.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej.

Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Wymagany wkład własny:
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach programu są zobowiązane
do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania).
Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Programy Operacyjne dla 7 województw przyjęte przez Komisję Europejską!

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne dla 7 polskich województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego
i wielkopolskiego.

Do wykorzystania w latach 2015-2020 będzie około 16,7 mld euro.

Co to oznacza w praktyce? Jesteśmy coraz bliżej ogłoszenia terminów pierwszych naborów wniosków. Niestety, jeszcze kilka miesięcy potrwa opracowanie szczegółowej dokumentacji poszczególnych priorytetów.

*  *  *

Województwo łódzkie –  do wykorzystania będzie 2,65 mld euro.

Dotacje będą przeznaczone na badania i rozwój, zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych do ponad 20%, podwojenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii, poprawę dostępności połączeń internetowych w regionie, a także wsparcie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. W ramach programu powstanie ponad 4800 nowych miejsc w żłobkach i 2600 miejsc w przedszkolach. Wsparcie otrzyma również ponad 28000 osób zagrożonych ubóstwem.

W woj.warmińsko-mazurskim trwa nabór wniosków na inwestycje

warmia_mazury-logo-rgb

Do 7 listopada w woj. warmińsko-mazurskim potrwa nabór wniosków w ramach działania 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne w zakresie innowacji i nowych technologii dla mikro przedsiębiorstw i sektora MŚP”

Informacje o naborze:

 • Termin naboru wniosków: do 7 listopada 2014
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
 • Wsparcie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowalnych
 • Minimalna wartość dofinansowania: 50 000 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN
 • Planowany termin rozstrzygnięcia: marzec 2015
 • Okres realizacji projektu: 30 czerwca 2015

 

Rodzaje projektów:

Dotacje na zwiększenie konkurencyjności poprzez adaptację infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie prowadzące do zmian produktowych, organizacyjnych i procesowych.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:

 • Związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury ochrony środowiska
 • Realizowane na terenach wiejskich przez mikroprzedsiębiorców
 • Z zakresu hotelarstwa, gastronomii
 • Dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji elektrowni wiatrowych