STRATEGMED – nabór ogłoszony !

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło dzisiaj otwarcie naboru wniosków
w II konkursie w ramach programu:
„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED !

Nabór wniosków potrwa od 25 lipca do 23 września 2014 r. (do godziny 16:00).

PATENT PLUS – nabór wniosków coraz bliżej !

Dobra wiadomość dla osób czekających na nabór do programu PATENT PLUS.

Dokumentacja konkursowa zostanie ogłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w połowie sierpnia, a nabór wniosków potrwa do końca września!

Kreatywna Europa – PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

Na co można uzyskać dofinansowanie:

  • tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej,
  • współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu o długoterminowe strategie,
  • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej,
  • dostosowywanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania,
  • rozwój publiczności (ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody pracy z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu do jak najszerszych grup odbiorców).

 

Wnioskodawcy: organizacje z sektora kultury lub kreatywnego istniejące minimum 2 lata.

Czas trwania projektów: maksymalnie 4 lata.

Kraje uczestniczące w Programie: Państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Turcja, Gruzja.

 

Rodzaje grantów:

Kategoria 1 – granty na mniejszą skalę:

- projekty realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie,

- dofinansowanie do 200 tys. euro (max 60% kwalifikującego się budżetu).

Kategoria 2 – granty na większą skalę:

- projekty realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów z różnych krajów biorących udział w Programie,

- dofinansowanie do 2 mln. euro (max 50% kwalifikującego się budżetu).

 

Termin naboru wniosków: październik 2014

MSR – firma przyjazna nauce :-) !

337_MSR - Firma Przyjazna Nauce2

DO ZDOBYCIA 50 000 PLN !

Do 31 sierpnia potrwa konkurs na innowacyjne koncepcje rozwiązań, które ułatwią życie mieszkańcom województwa łódzkiego!

 

Nadesłane pomysły będą oceniane  m.in. pod kątem następujących kryteriów:
- innowacyjność – Czy Twój pomysł jest oryginalny?
- istotność i użyteczność – Czy Twój pomysł odpowiada na realne potrzeby mieszkańców Łódzkiego?
- „zasięg” – Czy na Twoim pomyśle skorzysta wiele osób?
- wykonalność – Czy potrafisz udowodnić, że Twój pomysł można zrealizować?

 

Internauci w drodze głosowania wybiorą najciekawsze pomysły, które zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej konkursu  16 września w Teatrze Jaracza.

Szczegółowe informacje: http://lodzkiemapomysl.pl/zasady

EUROSTARS 2 – wsparcie działań w zakresie badań i rozwoju !

Rozpoczął się nabór wniosków w 2 konkursie programu EUROSTARS 2.

 

Program ten ma na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez ułatwienie im dostępu do pomocy finansowej
na realizację projektów badawczych i innowacyjnych.

 

W ramach programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i wspólnotowych
dla projektów realizowanych przez mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców we współpracy
z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe, inne MŚP lub duże przedsiębiorstwa).

 

Jest to program Inicjatywy EUREKA i Unii Europejskiej wspierania projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące B+R.

 

Konkurs nie ma ograniczeń tematycznych, jednak wynik projektu nie może mieć zastosowania innego niż do celów cywilnych. W projekcie powinno uczestniczyć przynajmniej dwóch partnerów
z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie. Niezbędnym elementem wniosku jest plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat od jego zakończenia.

 

Data zamknięcia naboru wniosków: 11.09.2014 r. godz. 20:00

Dotacje na inwestycje w woj. mazowieckim !

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie w lipcu naboru do Działania 1.5: Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Projekty będą mogły być realizowane  wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć  31 marca 2015 r.

Przewidywany początek okresu kwalifikowalności wydatków od  dnia 1 stycznia 2014 r.

(pod warunkiem, że planowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis nie określi daty późniejszej niż 1 stycznia 2014 r.).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Alokacja na konkurs wyniesie 6 mln EUR, przy czym 4 mln EUR zostanie przeznaczone na dofinansowanie mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 2 mln EUR na dofinansowanie średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania: 300 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN

STRATEGMED – konkurs ogłoszony !

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 24 czerwca ogłosiło drugi konkurs w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych:

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

Centrum przeznaczy 220 mln złotych dla polskich naukowców i przedsiębiorców na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym.

 

W programie STRATEGMED finansowane są badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii oraz medycynie regeneracyjnej.

 

Termin  otwarcia naboru wniosków zostanie zamieszczony w aktualnościach programu STRATEGMED na stronie internetowej NCBR. Zgodnie z zapisami Regulaminu nabór wniosków będzie trwał 60 dni od daty otwarcia naboru.

Dotacje na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił  konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, którzy mają potencjał do realizacji działań będących na liście zatwierdzonej do realizacji. Są to potrzeby zgłoszone przez instytucje państwowe – lista dostępna w regulaminie naboru.

Finansowanie realizacji projektów z dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możliwe jest łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny Wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu będą jednym z kryteriów oceny i kwalifikacji wniosków złożonych w konkursie.

Finansowanie i nadzór nad wykonaniem projektów będą sprawowane przez Dyrektora Centrum. Odbiór prac w ramach poszczególnych etapów projektów będzie nadzorowany przez zespół nadzorujący powołany przez Dyrektora Centrum. Sposób zarządzania projektem przez Wykonawcę jest jednym z kryteriów oceny złożonych wniosków.

Termin naboru: od 16 czerwca do 14 sierpnia 2014

Działanie 6.1. „Kultura”

w ramach RPO woj. mazowieckiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie na przełomie maja i czerwca 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1. „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Przykładowe rodzaje projektów, które będą polegać dofinansowaniu w ramach konkursu:

a)     Ratowanie zabytków. Dofinansowaniu będą mogły podlegać przykładowo wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, pokrycia dachów, wymana rynien, tynki wewnętrzne – uzupełnienie ubytków, wykonanie napraw, odświeżenie, sklejenie pęknięć i uzupełnienie ubytków, rekonstrukcja kolorystyczna, prace pozłotnicze, remont elewacji – tynki i malowanie oraz pozostałe prace dotyczące zabezpieczenia i odrestaurowania obiektów.

b)    Przygotowanie ekspozycji stałych w muzeach. Dofinansowaniu może podlegać przykładowo zakup sprzętu, systemu oświetlenia, systemów ochrony lub systemów do zapewnienia eksponatom odpowiednich warunków (termohigrometry) oraz digitalizacja zasobów. Dofinansowaniu nie może podlegać zakup eksponatów.

c)     Wyposażenie bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.

d)    Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej.

e)     Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo.

 

Beneficjentami w ramach konkursu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Dofinansowaniu będą mogły podlegać projekty posiadające na etapie oceny formalnej decyzję pozwolenie na budowę oraz projekty których realizacja nie wymaga posiadania tej decyzji. W odniesieniu do projektów dla których wymagane jest posiadanie decyzji konserwatora zabytków należy ją również dołączyć na etapie oceny formalnej wniosku.

Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Wnioskodawcy będą zobowiązani do złożenia m.in. uproszczonego studium wykonalności, które powinno zawierać co najmniej następujące rozdziały: wnioski, definicja celów projektu, identyfikacja projektu, analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu, pomoc publiczna oraz analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania: 750 tys. PLN.

Minimalna wartość dofinansowania: 200 tys. PLN.

Początek okresu kwalifikowania wydatków: od 1 stycznia 2013 r.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 30 czerwca 2015 r.

 

NABÓR: przełom maja i czerwca 2014